Difference between revisions of "ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຢູ່ປະເທດລາວ"

ໜ້າໃໝ່: ປະເທດລາວ ຊົມໃຊ້ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນທັງໝົດ ປະມານ 0.042 x 10<sup>15</sup> ບີທີຢູ (BTU) ...
(ໜ້າໃໝ່: ປະເທດລາວ ຊົມໃຊ້ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນທັງໝົດ ປະມານ 0.042 x 10<sup>15</sup> ບີທີຢູ (BTU) ...)
 
(No difference)
໒.໑໐໙

edits