Difference between revisions of "ຄອມພິວເຕີ"

 
=== ຊອຟແວ(Software) ===
ຊອຟແວ (Software) ແມ່ນແງ່ໜື່ງຂອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ທີ່ຖືກບັນທືກລົງໃນອຸປະກອນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເມື່ອເຈົ້າໄປທີ່ຮ້ານວີດີໂອ ແລະ ເຊົ່າ ຫຼື ຊື້ ເທບ (tape) ຫຼື ວີດີໂອ (video), ສີ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ແທ້ນັ້ນ ກໍ່ຄື ຊອຟແວ(Software)ທີ່ບັນທືກຢູ່ໃນ ເທບ (tape) ຫຼື ວີດີໂອ (video) ນັ້ນ . ເຄື່ອງ VCR or DVD player ຂອງເຈົ້າ ນັ້ນແມ່ນ ອຸປະກອນ ຮາດແວ (hardware devices) ທີ່ສາມາດອ່ານ ຊອຟແວ (Software) ຈາກ ເທບ (tape) or ແຜ່ນດິດຊ (disk) ແລະ ສາຍອອກສູ່ໜ້າຈໍໂທລະທັດ (TV (output device).
 
'''ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ'''''''''ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ'''''''''ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ'''''''''
Anonymous user