Difference between revisions of "ໂທລະຄົມມະນາຄົມ"

no edit summary
ໃນຂົດ ລວດນັ້ນ ໂດຍມີລັກສະນະຄ່າຍຄືກັນກັບຮູບຂອງກະເບືອງມຸງຫຼັງຄາ ທີ່ເບິ່ງທາງຕັດ.<br />
'''ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ມີຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນສປປລາວ: [[ອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຫ່ງຊາດ]]'''<br />
 
 
== ສຳຄັນ ==
'''''ຄື້ນວິທະຍຸມີປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງມະມຸດ?'''''<br />
ມະນຸດໄດ້ນຳເອົາຄຸນລັກຊະນະສະເພາະຂອງຄື້ນວິທະຍຸ ເຂົ້າມານຳໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ ໂດຍການປະຍຸກໃຊ້ ຄຸນລັກຊະນະເພາະ ຂອງຄື້ນວິທະຍຸ ທີ່ປະກອບມີ ຄຸນລັກຊະນະ ພື້ນຖານດັ່ງນີ້: <br /> [[ສື່:Example.ogg]]
* ຄື້ນວິທະຍຸ ມີການສັ່ນໄກ່ວໄປຕາມລັກຊະນະຂອງການໄຫລຂອງກະແສໄຟຟ້າ ເຂົ້າໄປໃນຄົດລວດ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີເກີດມີການສັ່ນໄກ່ວໄປຕາມການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ຊື່ງມີຈັ່ງຫວະຂອງການໄກ່ວ ຖີ່ຫລາຍ ຫລື ຖີ່ໜ້ອຍ <br /> ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ(ຂື້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງກະແສໄຟຟ້າ: ຖ້າເຂັ້ມຫລາຍຈະມີຄວາມຖີ່ສູງ) ຈາກລັກຊະນະດັ່ງກ່າວມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງ ອອກເປັນຍ່ານຄວາມຖີ່ ດັ່ງສະແດງໄວ້ໃນບົດຂ້າງເທິງນີ້
* ຄື້ນວິທະຍຸ ມີການກະຈາຍຂອງ ທົ່ງແມ່ ແລະ ທົ່ງໄຟຟ້າ ທີມີທິດທາງ ການກະຈາຍຕັ້ງສາກກັນເປັນມູມ 90 ອົງສາ ທົ່ງແມ່ເຫລັກດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດກະຈາຍອອກໄປໃນອາກາດ ແລະ ສາຍນຳຕ່າງໆໄດ້ ເອີ້ນວ່າ<br /> ສື່ຊັກນຳ ຫລື ຕົວກາງ(Media).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anonymous user