ພາສາເອສເປຮັນໂຕ

ພາສາເອສເປຮັນໂຕ (Esperanto) ເປັນພາສາປະດຶດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ມາກສຸດໃນໂລກ ຖືກສ້າງໂດຍທ່ານຫມໍຊາວໂປໂລຍ ຊື່ວ່າ ຊາເມນຣອຟ (L. L. Zamenhof) ເມື່ອປີ 1887

ດຮ. ຊາເມນຣອຟ

อ้างอิงແກ້ໄຂ