ຜົນກຳໄລ

ຜົນກຳໄລ ຫຼື ກຳໄລ ແມ່ນສິ່ງທີໄດ້ມາຈາກການດຳເນີນງານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ ເຊີ່ງກຳໄລນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ ຈາກການ ເອົາຕົ້ນທຶນ ລົບ ກັບລາຍຈ່າຍ ຖ້າເປັນ ບວກ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ໄດ້ກຳໄລ ແຕ່ ຖ້າຫາກ ອອກເປັນຄ່າ ລົບ ນັ້ນແມ່ນ ຂາດທຶນ