ບ້ານຊົນເຜົາຍວນ ບ້ານວຽງເໜຶອ

ບ້ານ ວຽງເໜືອ ເປັນບ້ານໜືງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງທົງພຽງເມືອງຫຼວງນຳ້ທາ