ນັກເສບ

ເອີ້ນວ່ານັກດົນຕີເຊັ່ນກັນ ເສບກີຕາ ເສບກອງ ເສບລະບຳ ແລະອື່ນໆ ທັງຫມົດນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນນັກດົນຕີ