ຕຳລາ (ຄະນິດສາດ)

ຕຳລາຄະນິດສາດ ແມ່ນ ການສະແດງ ຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງ ສອງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນຂຶ້ນໄປ ໂດຍຈະປະກອບ ມີ ໂຕປ່ຽນຂຶ້ນກັບ(Dependent variable) ແລະ ໂຕປ່ຽນເອກະລາດ(Independent variable).

ຕົວຢ່າງເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາ

ຕຳລາ ສາມາດຖືກສະແດງ ໂດຍ ຫຼາຍໆຮູບແບບ ເຊັ່ນ : ໂດຍ ສູດ(formula), ເສັ້ນສະແດງ(Graph), ຂັ້ນຕອນວິທີ (algorithm). ໂດຍທົ່ວໄປ ຕຳລາຄະນິດສາດ ຈະໃຊ້ ໂຕອັກສອນ ƒ ສະແດງເປັນໂຕປ່ຽນຂຶ້ນກັບ ແລະ x ເປັນໂຕປ່ຽນເອກະລາດ ໃນຮູບແບບ ƒ(x).

ເບິ່ງຕື່ມ

ດັດແກ້