ກຸ່ມພາສາໄທ-ກະໄດ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ຕະກູນພາສາໄທ-ກະໄດ)

ພາສາກລຸ່ມໄທ-ກະໄດແມ່ນກຸ່ມພາສາທີ່ເວົ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະທາງໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ

ຮູບສະແດງຜູ້ເວົ້າພາສາກຸ່ມໄທ-ກະໄດ (ສີມ້ວງອ່ອນ)

ພາສາແກ້ໄຂ