ຊົນລະທອນ ຄົງຍິ່ງຍົງ

ຊົນລະທອນ ຄົງຍິ່ງຍົງ (ເກິດ 2 ກູມພາ 1998) ເປັນນັກສະແດງຊາວໄທ