ຈັງຫວັດລົບບຸລີ

ຈັງຫວັດລົບບຸລີ ແມ່ນຈັງຫວັດໃນພາກກາງຂອງປະເທດໄທຈັງຫວັດໜຶ່ງ.